paturej

Cytat

"Ignorantia legis non excusat" 

Zakres Usług

Zapewniamy naszym Klientom profesjonalna pomoc prawną dostosowaną do ich potrzeb. Nasze usługi obejmują m. in.:

- obsługę prawną w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a w szczególności: tworzenie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, tworzenie wzorów umów oraz pism związanych z zatrudnieniem i prowadzeniem szkoleń dla kadry kierowniczej oraz dla pracowników,
- przygotowywanie projektów kontraktów menedżerskich oraz umów o pracę
- tworzenie, łączenie, przekształcanie i likwidacja spółek prawa handlowego
- obsługę prawną w zakresie zakupu i sprzedaży spółek, przedsiębiorstw oraz ich majątku
- sporządzanie aktów założycielskich, umów oraz statutów spółek, fundacji, stowarzyszeń
- prowadzenie obsługi prawnej procesów komercjalizacji, prywatyzacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw
- prowadzenie audytów prawnych przedsiębiorców
- opiniowanie, sporządzanie i negocjowanie różnorodnych umów funkcjonujących w obrocie gospodarczym
- obsługa w imieniu naszych Klientów projektów związanych z nabyciem nieruchomości oraz finansowaniem projektów
- doradztwo w sprawach podatkowych, w szczególności dotyczących: podatków dochodowych (PIT i CIT), od towarów i usług (VAT) i akcyzowego
- kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa zamówień publicznych.

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach:

- sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych w każdej instancji (w szczególności związanych z realizacją kontraktów, dochodzeniem należności, roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej, w tym odszkodowaniami medycznymi)
- sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
- egzekucyjnych,
- przed organami administracji rządowej i samorządowej
- przed organami podatkowymi (w szczególności przed urzędami i izbami skarbowymi)
- przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym